Regulamin ACUVUE 2022

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „1+1=3 na wiosnę z ACUVUE® – 2022”

1

ORGANIZATOR

Promocja Konsumencka pod nazwą 1+1=3 na wiosnę z ACUVUE® – 2022” (dalej jako „Promocja Konsumencka” lub „Promocja”) jest oferowana i prowadzona przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”). Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, NIP: 113-00-20-467, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator powierzył prowadzenie Promocji Konsumenckiej podmiotom prowadzącym Salony biorące udział w Promocji Konsumenckiej, tj. Salonom wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, oraz, w zakresie obsługi Aplikacji – ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Poznaniu, ul. Małopolska 2a, NIP: 7811894934, KRS: 0000505284, REGON: 302700198, dalej „Realizator”, która w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.

 • 2

PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe i płyny do soczewek w opakowaniach klasycznych 6 szt. Lub 30 szt., tj.:
 • ACUVUE® OASYS with Transitions™
 • ACUVUE® Oasys,
 • ACUVUE® Oasys for Astigmatism,
 • ACUVUE® Oasys Multifocal,
 • ACUVUE® OASYS 1-Day,
 • ACUVUE® OASYS 1-Day for Astigmatism,
 • 1-Day ACUVUE® Moist,
 • 1-Day ACUVUE® Moist for Astigmatism,
 • 1-Day ACUVUE® Moist Multifocal,

oraz

 • ACUVUE RevitaLens 360 ml,
 • ACUVUE RevitalLens 100 ml,

dostępne w salonach okulistyczno-optycznych i innych stacjonarnych placówkach detalicznych, prowadzących bezpośrednią sprzedaż do konsumentów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Salony”), uczestniczących w Promocji na podstawie porozumień przedsiębiorców prowadzących Salony z Organizatorem.

 1. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania za 1 zł brutto 1 (jednego) opakowania soczewek kontaktowych przy jednoczesnym zakupie 2 (dwóch) opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® tego samego rodzaju lub otrzymania za 1 zł brutto 1 (jednego) opakowania płynu ACUVUE RevitaLens przy jednoczesnym zakupie 2 (dwóch opakowań płynu tej samej wielkości (dalej jako „Rabat rzeczowy”).
 2. Lista Salonów biorących udział w Promocji Konsumenckiej jest dostępna w aplikacji „Twoje ACUVUE®”. Promocją nie są

objęte wielopaki opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE®.

 • 3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które dokonają zakupu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 2. Udział w Promocji Konsumenckiej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik może skorzystać z Promocji Konsumenckiej nie więcej niż 3 razy. Promocja Konsumencka nie łączy się z innymi

promocjami lub programami konsumenckimi prowadzonymi przez Organizatora, o ile w regulaminach takich promocji lub programów konsumenckich nie zaznaczono inaczej.

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji Konsumenckiej przez Uczestnika jest instalacja aplikacji mobilnej „Twoje ACUVUE®” dostępnej za pośrednictwem Google Play i Apple Store (dalej jako „Aplikacja”). Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia elektroniczne z systemami Android w wersji 5 lub nowszej i iOS w wersji 11.0 lub nowszej.
 2. Po instalacji Aplikacji Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji Konsumenckiej, zobowiązany jest do:
 3. rejestracji poprzez podanie w Aplikacji adresu e-mail, opcjonalnie także numeru telefonu, ewentualnie przez konto Google lub Facebook;
 4. wyrażenia w Aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez odpowiednie oznaczenie pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym;
 5. odpowiedzi w Aplikacji na pytanie dotyczące korzystania z soczewek kontaktowych;
 6. wejścia w Aplikacji w zakładkę „OFERTY”;
 7. wybrania w Aplikacji przycisku z nazwą Promocji Konsumenckiej, z której zamierza skorzystać (dalej jako „Voucher”);
 8. zapoznania się w Aplikacji z Regulaminem Promocji Konsumenckiej oraz potwierdzenia akceptacji jego postanowień poprzez odpowiednie oznaczenie pola znajdującego się w formularzu Aplikacji;
 9. wybrania w Aplikacji przycisku „Użyj w salonie”, co spowoduje uruchomienie się w Aplikacji skanera kodu QR;
 10. zeskanowania za pomocą skanera uruchomionego w Aplikacji kodu QR znajdującego się w Salonie, co spowoduje wyświetlenie się w Aplikacji komunikatu o wykorzystaniu Vouchera;
 11. pokazania komunikatu obsłudze
 12. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest każdorazowe zeskanowanie przez niego kodu,

w sposób wskazany w ust. 5 lit. h powyżej, QR znajdującego się w Salonie dla danej transakcji zakupowej, z którą Regulamin wiąże przyznanie uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

 1. Z Promocji Konsumenckiej można skorzystać wyłącznie w Salonie biorącym udział w Promocji, w którym Uczestnik dokonał zakupu zgodnie z § 2 Regulaminu.
 2. Pula Rabatów rzeczowych przewidzianych do wydania Uczestnikom w ramach Promocji Konsumenckiej jest ograniczona i będą one dostępne do wyczerpania.
 • 4

CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 19.04.2022 r. i trwa do dnia 31.07.2022 r. Promocja zakończy się nie później

niż w momencie wyczerpania całej puli Rabatów rzeczowych przeznaczonej przez Organizatora na potrzeby Promocji. W przypadku niewyczerpania puli Rabatów rzeczowych do planowanej daty zakończenia Promocji, Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania. O wyczerpaniu puli Rabatów rzeczowych bądź o przedłużeniu okresu obowiązywania Promocji Organizator poinformuje Uczestników za pomocą Aplikacji.

 1. Regulamin Promocji Konsumenckiej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Salonach biorących udział w Promocji,

a także w Aplikacji.

 • 5

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego bądź data wysyłki e-maila). Reklamacje należy zgłaszać:
 2. a) na piśmie i przesyłane listem poleconym na adres: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA”, bądź
 3. b) e-mailem na adres reklamacje@its.jnj.com, wpisując w temacie „REKLAMACJA”.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 5. imię, nazwisko, adres e-mail podany przy rejestracji w Aplikacji, adres korespondencyjny Uczestnika (jeżeli jest inny niż adres e-mail podany przy rejestracji w Aplikacji), ewentualnie także nr telefonu kontaktowego,
 6. dokładny opis przyczyn reklamacji oraz treść żądania.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3-osobową komisję powołaną przez Organizatora (dalej jako „Komisja“).
 8. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w formie, w jakiej zgłoszono reklamację (listem poleconym lub e-mailem) na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub w inny przysługujący mu sposób.
 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szczegółowa informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji, wskazanego w § 4 ust. 1 powyżej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 14 dni wcześniej poinformować o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia. Informacja o zmianie będzie przesyłana Uczestnikom z 14-dniowym wyprzedzeniem za pomocą Aplikacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

W zakresie nieuregulowanym odmiennie zastosowanie mają definicje określone w Regulaminie.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych konsumentów będących Uczestnikami Promocji Konsumenckiej (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Uczestnika w celu umożliwienia mu skorzystania z Promocji Konsumenckiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji/uwag/zapytań Uczestników w związku z udziałem w Promocji Konsumenckiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych

dla Administratora, w szczególności ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k. oraz

 • Salony biorące udział w akcjach promocyjnych prowadzonych za pomocą Aplikacji Twoje ACUVUE® i ich upoważnieni pracownicy,

jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 1. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez 36 miesięcy od momentu wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji, który to okres jest niezbędny do rozliczenia Promocji Konsumenckiej, weryfikacji prawidłowości jej przeprowadzenia oraz badania aktywności użytkowników Aplikacji pod kątem usunięcia konta z Aplikacji. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

 1. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji Konsumenckiej lub do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora w szczególności z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 4. prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
 6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: (wpisując w temacie maila „ACUVUE – APLIKACJA”) – Organizatora Promocji Konsumenckiej lub za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji, lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych) lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby Johnson & Johnson (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa).

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).