RODO

Pełna treść klauzuli informacyjnej w związku z nagrywaniem rozmów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Lens Sp. z o. o.
    Kontakt do IOD: adres e-mail: inspektor@agm-konsulting.pl
  2. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Nagrania z rozmów są przechowywane przez 3 miesiące od momentu zakończenia rozmowy lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy.
  4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, kancelaria prawna.
  5. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  7. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub  poprzez e-mail.

Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu